Econ-ity » May 3, 2018

Daily Archives: May 3, 2018

नेपालमा राजस्व अधिकारको व्यवस्था

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उप-राज्यस्थरको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ जसमा राजनैतिक, आर्थिक र राजस्व सम्बन्धि अधिकारहरु पर्दछन् । संविधानको भाग ५ को धारा ५७, ५८, ५९ र ६० मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । Continue reading

Sujan Regmi

About Sujan Regmi

Sujan Regmi is a researcher at Samriddhi Foundation.

Published by: